Γνωστοποίηση συναλλαγών 

[ X.A.]  2020/ 10/ 17 – 10/10