Γνωστοποίηση συναλλαγών 

[ X.A.]  2021/ 01/21 – 14/01/2021