ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 16/03/2021

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για την 16/03/2021.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 12/03/2021

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήγει το Έντοκο Γραμμάτιο Ελληνικού Δημοσίου, έκδοσης 13/03/2020 (ετήσιας διάρκειας) με κωδικό ISIN GR0004119450 και διαγράφεται  από το Ο.Α.Σ.Η.Σ.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 11/03/2021

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για την 11/03/2021.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 10/03/2021

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για την 10/03/2021.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 08/03/2021

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 18.204.903 νέες (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (GRS497003012) που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά σε είδος. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 35.043.831 (ΚΟ) μετοχές.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 05/03/2021

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για την 05/03/2021.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 04/03/2021

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για την 04/03/2021.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 03/03/2021

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για την 03/03/2021.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 02/03/2021

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για την 02/03/2021.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 01/03/2021

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Η επωνυμία της εταιρίας «PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (GRS497003012) αλλάζει σε «PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με νέο διακριτικό τίτλο «PREMIA PROPERTIES».

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 26/02/2021

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για την 26/02/2021.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 25/02/2021

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για την 25/02/2021.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 24/02/2021

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για την 24/02/2021.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 23/02/2021

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για την 23/02/2021.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 22/02/2021

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 2.281.716 νέες (KΟ) μετοχές της εταιρίας «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» (GRS015003007), που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, από 86 στελέχη  της εταιρίας, σε τιμή διάθεσης μετοχής €0,30. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 1.545.981.097 (ΚΟ) μετοχές.

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 5.403.850 νέες (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «AVE Α.Ε.» (GRS489003004) που προέκυψαν από την μετατροπή ισάριθμων μη εισηγμένων προνομιούχων μετοχών της. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 141.417.987 (ΚΟ) μετοχές.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 19/02/2021

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για την 19/02/2021.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 18/02/2021

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για την 18/02/2021.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 17/02/2021

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για την 17/02/2021.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 16/02/2021

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για την 15/02/2021.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 15/02/2021

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για την 15/02/2021.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 12/02/2021

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. τα 1.000.000 Έντοκα Γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, έκδοσης 11/12/2020, ετήσιας διάρκειας, μηδενικού επιτοκίου,  ονομαστικής αξίας  εκάστου €1.000  και  κωδικού  ISIN GR0004122488.

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. τα 2.050.000 τεμάχια Ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου, έκδοσης 21/01/2020, 30-ετούς διάρκειας, σταθερού επιτοκίου 3,250% ετησίως, ονομαστικής αξίας εκάστου €1.000 και κωδικού ISIN GR0138016820. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων τεμαχίων του εν λόγω ομολόγου που είναι διαπραγματεύσιμα στο Χ.Α. ανέρχεται σε 5.364.250 τεμάχια.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 11/02/2021

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Οι μετοχές της εταιρίας «ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.» (GRS504003021) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το ποσό €0,16616745 ανά μετοχή, προερχόμενο από διανομή κερδών προηγουμένων ετών, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,1578590775 ανά μετοχή).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 08/02/2021

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Εντάσσονται προς διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών οι 6.340 νέες (KΟ) μετοχές της εταιρίας «ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» (GRS504003021), που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, από 6 στελέχη  της εταιρίας, σε τιμή διάθεσης μετοχής €4,437. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανέρχεται σε 3.099.592 (ΚΟ) μετοχές.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 04/02/2021

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για την 04/02/2021.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 05/02/2021

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α., τα 3.500.000 τεμάχια Ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου, έκδοσης 05/02/2021, 10-ετούς διάρκειας, σταθερού επιτοκίου 0,750% ετησίως, ονομαστικής αξίας εκάστου €1.000 και κωδικού ISIN GR0124037715.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 03/02/2021

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για την 03/02/2021.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 02/02/2021

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Κατόπιν της απόφασης της Επιτροπής Εισαγωγών & Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 14/01/2021, οι μετοχές των εταιριών «ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (GRS071003008), «AXON Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (GRS197003007), «ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.» (GRS243003019), «ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.» (GRS479003006) και «DIVERSA ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.» (GRS512003005), αφαιρούνται από τα συστήματα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 30/01/2021

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για την 30/01/2021.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 29/01/2021

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Οι μετοχές της εταιρίας «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» (GRS805003001) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με μέγιστο όριο ημερήσιας διακύμανσης της τιμής ±30%.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 28/01/2021

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για την 28/01/2021.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 27/01/2021

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για την 27/01/2021.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 26/01/2021

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στον κλάδο «Ασφάλειες», οι 18.567.912 (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ», με κωδικό ΟΑΣΗΣ «ΙΝΛΙΦ», κωδικό ISIN GRS805003001 και τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης μετοχής €3,4800. Για τις τρεις πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης το ημερήσιο όριο διακύμανσης της τιμής της μετοχής θα είναι ελεύθερο.

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 87.040 νέες (KΟ) μετοχές της εταιρίας «FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (GRS096003009), που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, από 10 στελέχη  της εταιρίας, με τιμή διάθεσης μετοχής €3,2226. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 52.092.001 (ΚΟ) μετοχές, με νέα ονομαστική αξία εκάστης €1,00.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 25/01/2021

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για την 25/01/2021.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 22/01/2021

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για την 22/01/2021.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 21/01/2021

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για την 21/01/2021.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 20/01/2021

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 1.787.684 νέες (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» (GRS065003014) που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 26.906.094 (ΚΟ) μετοχές.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 19/01/2021

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για την 19/01/2021.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 18/01/2021

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για την 18/01/2021.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 15/01/2021

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Παύει η διαπραγμάτευση και διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών οι 9.965.956 ίδιες (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «ΟΤΕ Α.Ε» (GRS260333000). Από την ίδια ημερομηνία, το σύνολο των μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 460.208.620 (ΚΟ) μετοχές.

ΝΕΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 14/01/2021

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 394.400.000 νέες (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS Α.Ε.» (GRS014003024), που προέκυψαν λόγω μετατροπής του συνόλου των Υπό Αίρεση Μετατρέψιμων Ομολογιών (CoCos) της εταιρίας. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 831.059.164 (ΚΟ) μετοχές.

Οι μετοχές της εταιρίας «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» (GRS065003014) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών, σε αναλογία 1 νέα (ΚΟ) μετοχή για κάθε 14,0508109934 παλαιές (ΚΟ) μετοχές. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των 1.787.684 νέων (KO) μετοχών ορίζεται η 20/01/2021.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ FTSE/X.A. ΛΟΓΩ «PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.»

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ανακοινώνει τις αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν στη σύνθεση του δείκτη FTSE/X.A. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών, σε συνέχεια της ανακοίνωσης της εταιρείας «PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.» της 05/01/2021.
Πιο συγκεκριμένα, η ευρεία διασπορά (free float) των μετοχών της εταιρείας κατήλθε του ελαχίστου ορίου του 15% ως κριτήριο συμμετοχής στη σύνθεση του δείκτη, σύμφωνα με τους Βασικούς Κανόνες των Δεικτών.
Συνεπεία των παραπάνω, οι μετοχές της εταιρείας αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε.» με συντελεστή στάθμισης 37%.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ Χ.Α. ΛΟΓΩ «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDONGS Α.Ε.»

Συνεπεία της έναρξης διαπραγμάτευσης από τη Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021 των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS A.E.» (ISIN:GRS014003024) και της αύξησης του ποσοστού συμμετοχής του «Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας» στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας στο 61,3%, θα αλλάξει το ποσοστό στάθμισης (free float) των μετοχών της εταιρείας από 65% σε 39%, σύμφωνα με τα κριτήρια των Βασικών Κανόνων των Δεικτών.
Σημειώνεται ότι οι μετοχές της εταιρείας συμμετέχουν στη σύνθεση των ακόλουθων δεικτών:

 • Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.
 • Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη
 • FTSE/XA Large Cap
 • FTSE/XA Market
 • FTSE/XA – ΧΑΚ Τραπεζών
 • FTSE/XA Τραπεζών

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 13/01/2021

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για την 13/01/2021.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 12/01/2021

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, οι μετοχές της εταιρίας «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (GRS326003019) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με νέα ονομαστική αξία €1,20 (από €0,30) ανά μετοχή.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 11/01/2021

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 260.913 νέες (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «COCA-COLA HBC AG» (CH0198251305) που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options plan). Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 370.512.597 (ΚΟ) μετοχές.

Μετά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, οι μετοχές της εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ  Α.Ε.» (GRS329503007) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με νέα ονομαστική αξία €0,24 (από €1,60) ανά μετοχή.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

Σύμφωνα με την Απόφαση 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» της Δ.Ε. του Χ.Α., ανακοινώνεται το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των μετοχών της Κύριας Αγοράς για το ημερολογιακό τρίμηνο Ιανουάριος – Μάρτιος 2021.

Δείτε το σχετικό δελτίο τύπου εδώ.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 08/01/2021

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για την 08/01/2021.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 07/01/2021

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Η επωνυμία της εταιρίας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (GRS014003024) αλλάζει σε «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με νέο διακριτικό τίτλο «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS».

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 05/01/2021

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για την 05/01/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 04/01/2021

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για την 04/01/2021.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 31/12/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 91.368 νέες (KΟ) μετοχές της εταιρίας «PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (GRS472003011), που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, από 32 στελέχη  της εταιρίας, σε τιμή διάθεσης μετοχής €1,70. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 11.903.561 (ΚΟ) μετοχές.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 30/12/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για την 30/12/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 29/12/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για την 29/12/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 28/12/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Η επωνυμία της εταιρίας «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε.» (GRS484003009) αλλάζει σε «ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με νέο διακριτικό τίτλο «ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΕ».

ΧΡΗΜΑΤΙΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Οι μετοχές της εταιρίας «ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» (GRS438003006) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το ποσό €0,138 ανά μετοχή, προερχόμενο από διανομή κερδών προηγουμένων ετών, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,1311 ανά μετοχή).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 23/12/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 85.181.719 νέες (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «FORTHNET Α.Ε.» (GRS406003004), που προέκυψαν από την μετατροπή 85.181.719 ομολογιών, με τιμή μετατροπής €0,30 ανά ομολογία. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 343.547.953 (ΚΟ) μετοχές και το σύνολο εισηγμένων ομολογιών της (GRC406116ΑF5) διαμορφώνεται σε 298.165 ομολογίες, μετατρέψιμες σε  (ΚΟ) μετοχές.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 22/12/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για την 22/12/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 21/12/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 13.288.535 νέες (ΚO) μετοχές της εταιρίας «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.»  (GRS111003026) που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 53.154.140  (ΚΟ) μετοχές.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Οι μετοχές της εταιρίας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» (GRS496003005) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το ποσό €0,1700000 ανά μετοχή, προερχόμενο από διανομή κερδών προηγουμένων ετών, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,1615000 ανά μετοχή).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 18/12/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Οι ομολογίες της εταιρίας «ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Κ.Β.Ε.Τ.Ε.» (GRC815117CD9) είναι διαπραγματεύσιμες στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών με νέα ονομαστική αξία εκάστης €655,00, από € 1.000,00, και χωρίς το δικαίωμα της αποπληρωμής της 1ης δόσης και της προπληρωμής μέρους της ονομαστικής αξίας των ομολογιών της εταιρίας.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 17/12/2020

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Οι μετοχές της εταιρίας «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.» (GRS239003007) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το ποσό €0,05758 ανά μετοχή, προερχόμενο από διανομή κερδών προηγουμένων ετών, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,054701 ανά μετοχή).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 16/12/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για την 16/12/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 15/12/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 1.523.857 νέες (KΟ) μετοχές της εταιρίας «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ & ΜΕΤΑΛ. ΚΑΤΑΣΚ.» (GRS432003028), που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, από 5 στελέχη  της εταιρίας, με τιμή διάθεσης μετοχής €0,30. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 32.001.013 (ΚΟ) μετοχές.

Παύει η διαπραγμάτευση και διαγράφονται από το Χ.Α. οι 2.198 ομολογίες του μη μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της εταιρίας «B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» (GRC8171186B7) με ημερομηνία έκδοσης 26/06/2018. Από την ίδια ημερομηνία, το σύνολο των εισηγμένων ομολογιών της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών διαμορφώνεται σε 20.529 ομολογίες.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 14/12/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Μετά την ισόποση αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, οι μετοχές της εταιρίας «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» (GRS387503006) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τελική ονομαστική αξία μετοχής €0,60 και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,07 ανά μετοχή στους μετόχους της εταιρίας με καταβολή μετρητών.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 11/12/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήγει το Έντοκο Γραμμάτιο Ελληνικού Δημοσίου, έκδοσης 13/12/2019 (ετήσιας διάρκειας) με κωδικό ISIN GR0004118445 και διαγράφεται  από το Ο.Α.Σ.Η.Σ.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 10/12/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για την 10/12/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 09/12/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για την 09/12/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 08/12/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Παύει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών του δικαιώματος (ΝΙΚΑΣΔ  – GRX111003018) της εταιρίας «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.», συμμετοχής στην πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών. Ημερομηνία λήξης άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται η 10/12/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 07/12/2020

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Οι μετοχές της εταιρίας «ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.» (GRS509003018) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το προμέρισμα χρήσης 2020, €0,14 ανά μετοχή (καθαρό ποσό).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 04/12/2020

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Κατόπιν της απόφασης της Επιτροπής Εισαγωγών & Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 19/11/2020, οι μετοχές των εταιριών «ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» (GRS421003005), «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.» (GRS212293005), «ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ  Α.Ε.» (GRS480003003), «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.» (GRS370003006) και «ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ – ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.» (GRS348003005), αφαιρούνται από τα συστήματα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Οι μετοχές της εταιρίας «QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» (GRS310003009) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το ποσό €0,30 ανά μετοχή, προερχόμενο από διανομή κερδών προηγουμένων ετών, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,285 ανά μετοχή).

Οι μετοχές της εταιρίας «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.» (GRS503003014) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το ποσό €0,045 ανά μετοχή, προερχόμενο από διανομή κερδών προηγουμένων ετών, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,04275 ανά μετοχή).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 03/12/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Οι μετοχές της εταιρίας «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» (GRS387503006) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2020, €0,134 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,1273 ανά μετοχή).

Οι μετοχές της εταιρίας «JUMBO Α.Ε.E.» (GRS282183003) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το ποσό €0,38 ανά μετοχή, προερχόμενο από διανομή κερδών προηγουμένων ετών, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,3610 ανά μετοχή).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 02/12/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για την 02/12/2020.

ΝΕΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 30/11/2020

ΑΡΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αίρεται η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών (GRS406003004) και των ομολογιών (GRC406116AF5) της εταιρίας «FORTHNET A.E.» στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Μετά την ισόποση αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, οι μετοχές της εταιρίας «ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (GRS240003012) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τελική ονομαστική αξία μετοχής €0,21 και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,25 ανά μετοχή στους μετόχους της εταιρίας με καταβολή μετρητών.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 27/11/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών τα 39.865.605 δικαιώματα (ΝΙΚΑΣΔ) της  εταιρίας «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» συμμετοχής στην πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών, διαπραγματεύσιμα από 27/11/2020 έως και 07/12/2020, με κωδικό ISIN GRX111003018, ελεύθερο ημερήσιο όριο διακύμανσης και τιμή εκκίνησης δικαιώματος €0,2360. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 27/11/2020 έως και 10/12/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 26/11/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για την 26/11/2020

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 25/11/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 133.774 νέες (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «TRASTOR Α.Ε.Ε. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (GRS487003006), που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με ιδιωτική τοποθέτηση (δωρεάν διάθεση) στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 150.654.279  (ΚΟ) μετοχές.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 24/11/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Οι μετοχές της εταιρίας «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» (GRS111003026) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων, με έκδοση 13.288.535 νέων (ΚO) μετοχών, σε αναλογία 1 νέα (ΚO) μετοχή για κάθε 3 παλαιές (ΚO) μετοχές, σε τιμή διάθεσης μετοχής €0,75. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 27/11/2020 έως και 10/12/2020 και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται από 27/11/2020 έως και 07/12/2020.

Διευκρινίζεται ότι βάσει του άρθρου 2.6.3. του Κανονισμού του Χ.Α. και των αποφάσεων 22 & 26 του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύουν, τα όρια διακύμανσης της τιμής της μετοχής μόνο για τη συνεδρίαση του Χ.Α. της 24/11/2020, ορίζονται ως εξής: +20% στην τιμή κλεισίματος της μετοχής της τελευταίας συνεδρίασης του Χ.Α. (23/11/2020): €1,7000 και -20% στην προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής που προκύπτει λόγω της αύξησης: €1,4600.

ΝΕΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 23/11/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναστέλλεται η διαπραγμάτευση των μετοχών (GRS406003004) και των ομολογιών (GRC406116AF5) της εταιρίας «FORTHNET A.E.» στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 23/11/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για την 23/11/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 20/11/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για την 20/11/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 19/11/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για την 19/11/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 19/11/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για την 19/11/2020.

ΝΕΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 18/11/2020

ΑΡΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Αίρεται η αναστολή διαπραγμάτευσης των κοινών (GRS059063008) και προνομιούχων (GRS059064006) ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.» στο Χρηματιστήριο Αθηνών, από ώρα 14:30.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 18/11/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για την 18/11/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 17/11/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 39.865.605 (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.», οι οποίες προέκυψαν από το πρόσφατο Reverse Split των μετοχών, σε αντικατάσταση των 119.596.817 παλαιών (ΚΟ) μετοχών της εταιρίας. Από την ίδια ημερομηνία, το σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 39.865.605 (ΚΟ) μετοχές, με νέο κωδικό ISIN GRS111003026, νέα ονομαστική αξία μετοχής €0,12 και με προσαρμοσμένη τιμή εκκίνησης μετοχής €1,8000.

ΝΕΟΤΕΡΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 16/11/2020

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Αναστέλλεται η διαπραγμάτευση των κοινών (GRS059063008) και προνομιούχων (GRS059064006) ονομαστικών μετοχών της εταιρίας «ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.» στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 16/11/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για την 16/11/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 13/11/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για την 13/11/2020.

ΝΕΟΤΕΡΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 12/11/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 • Κατόπιν νεότερου αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αίρεται η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών των εταιριών «VIOHALCO SA/NV» (BE0974271034) και «CENERGY HOLDINGS S.A (BE0974303357), από ώρα 15:45, στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
 • Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναστέλλεται η διαπραγμάτευση των μετοχών των εταιριών «VIOHALCO SA/NV» (BE0974271034) και «CENERGY HOLDINGS S.A (BE0974303357) στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
 • Παύει η διαπραγμάτευση και διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών οι 4.293.268 ίδιες (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» (GRS496003005). Από την ίδια ημερομηνία, το σύνολο των μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 115.855.090 (ΚΟ) μετοχές.
 • Παύει η διαπραγμάτευση των 119.596.817 (ΚΟ) μετοχών της εταιρίας «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» (GRS111003018), ονομαστικής αξίας εκάστης €0,04 και διαγράφονται από το ΟΑΣΗΣ, προκειμένου να αντικατασταθούν από 39.865.605 νέες (ΚΟ) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης €0,12 στα πλαίσια του Reverse Split των μετοχών της εταιρίας. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, με νέα ονομαστική αξία εκάστης €0,12 και με προσαρμοσμένη τιμή εκκίνησης μετοχής €1,800 ορίζεται η 17/11/2020.
 • Μετά την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, οι μετοχές της εταιρίας «ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε.» (GRS502003007) είναι διαπραγματεύσιμες στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών με νέα ονομαστική αξία  €0,10 (από €0,19) ανά μετοχή.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 12/11/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 • Παύει η διαπραγμάτευση και διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών οι 4.293.268 ίδιες (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» (GRS496003005). Από την ίδια ημερομηνία, το σύνολο των μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 115.855.090 (ΚΟ) μετοχές.
 • Παύει η διαπραγμάτευση των 119.596.817 (ΚΟ) μετοχών της εταιρίας «Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» (GRS111003018), ονομαστικής αξίας εκάστης €0,04 και διαγράφονται από το ΟΑΣΗΣ, προκειμένου να αντικατασταθούν από 39.865.605 νέες (ΚΟ) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης €0,12 στα πλαίσια του Reverse Split των μετοχών της εταιρίας. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, με νέα ονομαστική αξία εκάστης €0,12 και με προσαρμοσμένη τιμή εκκίνησης μετοχής €1,800 ορίζεται η 17/11/2020.
 • Μετά την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, οι μετοχές της εταιρίας «ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε.» (GRS502003007) είναι διαπραγματεύσιμες στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών με νέα ονομαστική αξία  €0,10 (από €0,19) ανά μετοχή.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 11/11/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για την 11/11/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 09/11/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για την 09/11/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 06/11/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για την 06/11/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 05/11/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για την 05/11/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 03/11/2020

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Oι μετοχές της εταιρίας «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (GRS208303008) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το προμέρισμα χρήσης 2020, €0,05 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,0475 ανά μετοχή).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 02/11/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για την 02/11/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 30/10/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για την 30/10/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 29/10/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών οι 200.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της εταιρίας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.», ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης εκάστης €1.000,00, που προέκυψαν από την έκδοση Κοινού Εταιρικού Ομολόγου, διάρκειας 7 ετών, μη μετατρέψιμου σε μετοχές του εκδότη, με ημερομηνία έκδοσης 27/10/2020, σταθερού επιτοκίου 2,10% ετησίως και κωδικού ISIN GRC419120AD7.

Μετά την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, οι μετοχές της εταιρίας «ΒΙΣ Α.Ε.» (GRS124153008) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με νέα ονομαστική αξία  €0,80  (από €2,88)  ανά μετοχή.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Τα ΕΛ.ΠΙΣ. παριστώμενων μετοχών της εταιρίας «MERMEREN KOMBINAT A.D. PRILEP» (GRK014011008) είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα €1,71 ανά ΕΛ.ΠΙΣ., προερχόμενο από κέρδη πραγματοποιηθέντα έως 31/12/2019, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €1,2825 ανά ΕΛ.ΠΙΣ.).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 19/10/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κατόπιν της απόφασης της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 16/10/2020, οι μετοχές της εταιρίας «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» (GRS364253005) θα διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Κατόπιν της απόφασης της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 16/10/2020, οι μετοχές της εταιρίας «PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (GRS497003012) θα διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Σύμφωνα με την αριθ. 185/02.10.2020 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, πρόκειται να εκποιηθούν τα ακόλουθα Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου:

 • 26.102 τεμάχια με ISIN GR0128010676
 • 26.102 τεμάχια με ISIN GR0128011682
 • 26.102 τεμάχια με ISIN GR0128012698
 • 26.102 τεμάχια με ISIN GR0128013704
 • 26.102 τεμάχια με ISIN GR0128014710
 • 27.842 τεμάχια με ISIN GR0133006198
 • 27.842 τεμάχια με ISIN GR0133007204
 • 27.842 τεμάχια με ISIN GR0133008210
 • 27.842 τεμάχια με ISIN GR0133009226
 • 27.842 τεμάχια με ISIN GR0133010232
 • 27.842 τεμάχια με ISIN GR0138005716
 • 27.842 τεμάχια με ISIN GR0138006722
 • 27.842 τεμάχια με ISIN GR0138007738
 • 27.842 τεμάχια με ISIN GR0138008744
 • 27.842 τεμάχια με ISIN GR0138009759
 • 27.842 τεμάχια με ISIN GR0138010765
 • 27.842 τεμάχια με ISIN GR0138011771
 • 27.842 τεμάχια με ISIN GR0138012787
 • 27.842 τεμάχια με ISIN GR0138013793
 • 27.842 τεμάχια με ISIN GR0138014809

Ως τιμή εκκίνησης για την εκποίηση των ομολόγων ορίζεται η καθαρή ελάχιστη αποδεκτή τιμή ρευστοποίησης ανά ISIN.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 16/10/2020

ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με την αριθ. 184/30.09.2020 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, πρόκειται να εκποιηθούν  για δεύτερη ημέρα οι μετοχές των παρακάτω εταιριών :

 • 1 (ΚΟ) μετοχή της εταιρίας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (GRS003003035)
 • 26 (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» (GRS124153008)
 • 1.400 (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «ΒΙΣ Α.Ε.» (GRS124153008)
 • 134 (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» (GRS298343005)
 • 150 (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε.» (GRS332073006)
 • 320 (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.» (GRS343313003)
 • 58 (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.» (GRS346003007)
 • 36 (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.» (GRS384003000)
 • 1.120 (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ – ΔΡΟΜΕΑΣ» (GRS412503005)
 • 550 (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (GRS419003009)
 • 1.100 (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.» (GRS434003000)
 • 1.100 (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (GRS518003009)
 • 135 (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» (GRS092103001)
 • 1.250 (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.» (GRS239003007)
 • 10 (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ» (GRS344003009)

Ως τιμή εκκίνησης για την εκποίηση των μετοχών ορίζεται η τιμή της αμέσως προηγούμενης τιμής κλεισίματος των μετοχών σε απόκλιση κατά ποσοστό μείον πέντε τοις εκατό (-5%).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 15/10/2020

ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με την αριθ. 184/30.09.2020 Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, πρόκειται να εκποιηθούν οι παρακάτω μετοχές:

 • 1 (ΚΟ) μετοχή της εταιρίας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (GRS003003035)
 • 26 (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» (GRS124153008)
 • 1.400 (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «ΒΙΣ Α.Ε.» (GRS124153008)
 • 134 (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» (GRS298343005)
 • 150 (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε.» (GRS332073006)
 • 320 (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.» (GRS343313003)
 • 58 (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.» (GRS346003007)
 • 36 (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε.» (GRS384003000)
 • 2.520 (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» (GRS393503008)
 • 1.120 (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ – ΔΡΟΜΕΑΣ» (GRS412503005)
 • 550 (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (GRS419003009)
 • 1.100 (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.» (GRS434003000)
 • 1.100 (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (GRS518003009)
 • 135 (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.» (GRS092103001)
 • 1.250 (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.» (GRS239003007)
 • 10 (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ» (GRS344003009)

Ως τιμή εκκίνησης για την εκποίηση των μετοχών ορίζεται η τιμή της αμέσως προηγούμενης τιμής κλεισίματος των μετοχών σε απόκλιση κατά ποσοστό μείον πέντε τοις εκατό (-5%).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 14/10/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Μετά την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, οι μετοχές της εταιρίας «ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε.» (GRS510003015) είναι διαπραγματεύσιμες στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών με νέα ονομαστική αξία  €0,10 (από €0,28) ανά μετοχή.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 13/10/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 85.766.667 νέες (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «FORTHNET Α.Ε.» (GRS406003004), που προέκυψαν από την μετατροπή 85.766.667 ομολογιών, με τιμή μετατροπής €0,30 ανά ομολογία. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 258.366.234 (ΚΟ) μετοχές ενώ το σύνολο των εισηγμένων ομολογιών (GRC406116ΑF5) της εταιρίας ανέρχεται σε 85.479.884 ομολογίες, μετατρέψιμες σε  (ΚΟ) μετοχές.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Οι μετοχές της εταιρίας «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.» (GRS315003004) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2019, €0,0105031205 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,0099779645 ανά μετοχή).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 12/10/2020

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ
Οι μετοχές της εταιρίας «EPSILON NET Α.Ε.» (GRS498003003) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2019, €0,026022 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,0247209 ανά μετοχή).ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣύμφωνα με τις αριθ. 178/17.02.2020, 178A/18.09.2020 & 178Β/05.10.2020 αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, πρόκειται να εκποιηθούν τα ακόλουθα Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου:

 • 40.182 τεμάχια με ISIN GR0128010676
 • 40.182 τεμάχια με ISIN GR0128011682
 • 40.182 τεμάχια με ISIN GR0128012698
 • 40.182 τεμάχια με ISIN GR0128013704
 • 40.182 τεμάχια με ISIN GR0128014710
 • 42.860 τεμάχια με ISIN GR0133006198
 • 42.860 τεμάχια με ISIN GR0133007204
 • 42.860 τεμάχια με ISIN GR0133008210
 • 42.860 τεμάχια με ISIN GR0133009226
 • 42.860 τεμάχια με ISIN GR0133010232
 • 42.860 τεμάχια με ISIN GR0138005716
 • 42.860 τεμάχια με ISIN GR0138006722
 • 42.860 τεμάχια με ISIN GR0138007738
 • 42.860 τεμάχια με ISIN GR0138009759
 • 42.860 τεμάχια με ISIN GR0138010765
 • 42.860 τεμάχια με ISIN GR0138011771
 • 42.860 τεμάχια με ISIN GR0138012787
 • 42.860 τεμάχια με ISIN GR0138013793
 • 42.860 τεμάχια με ISIN GR0138014809

Ως τιμή εκκίνησης για την εκποίηση των ομολόγων ορίζεται η καθαρή ελάχιστη αποδεκτή τιμή ρευστοποίησης ανά ISIN.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

Σύμφωνα με την Απόφαση 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» της Δ.Ε. του Χ.Α., ανακοινώνεται το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των μετοχών της Κύριας Αγοράς για το ημερολογιακό τρίμηνο Ιούλιιος – Σεπτέμβριος 2020.

Δείτε το σχετικό δελτίο τύπου εδώ.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 08/10/2020

ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τις αριθ. 174/29.11.2019, 174Α/05.12.2019 & 174Β/28.09.2020 Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, πρόκειται να εκποιηθούν οι παρακάτω μετοχές:

 • 1.981 (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.» (GRS059063008)
 • 18.000 (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (GRS144003001)
 • 1.540 (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» (GRS320313000)
 • 236.981 (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (GRS472003011)

Ως τιμή εκκίνησης για την εκποίηση των μετοχών ορίζεται η τιμή της αμέσως προηγούμενης τιμής κλεισίματος των μετοχών σε απόκλιση κατά ποσοστό μείον δέκα τοις εκατό (-10%).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 06/10/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για την 06/10/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 05/10/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για την 05/10/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 2/10/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Οι μετοχές της εταιρίας «CAIRO MEZZ PLC» είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με μέγιστο όριο ημερήσιας διακύμανσης της τιμής ±10%, το οποίο κάτω από τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι Κανόνες Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς, επεκτείνεται σε ±20%.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ

Σε συνέχεια της έναρξης διαπραγμάτευσης από τη Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020 των μετοχών της εταιρείας «CAIRO MEZZ PLC» στην Εναλλακτική Αγορά και στον κλάδο «Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες» οι μετοχές της εταιρείας θα εισαχθούν στην σύνθεση του «Δείκτη Τιμών Εναλλακτικής Αγοράς Χ.Α.»  με συντελεστή στάθμισης 100%.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 01/10/2020

ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

Σύμφωνα με τις αριθ. 183/04.09.2020 & 183Α/18.09.2020 Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, πρόκειται να εκποιηθούν τα ακόλουθα Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου  για δεύτερη ημέρα:

 • 24.098 τεμάχια με ISIN GR0138011771
 • 24.098 τεμάχια με ISIN GR0138012787
 • 24.098 τεμάχια με ISIN GR0138013793
 • 24.098 τεμάχια με ISIN GR0138014809

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 29/09/2020

ΝΕΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟ Χ.Α.

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, στην Εναλλακτική Αγορά και στον κλάδο «Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες», οι 309.096.827 (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «CAIRO MEZZ PLC», με κωδικό ΟΑΣΗΣ «ΚΑΙΡΟΜΕΖ», κωδικό ISIN CY0109232112 και τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης μετοχής €0,19. Για τις τρεις πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης το ημερήσιο όριο διακύμανσης της τιμής της μετοχής θα είναι ελεύθερο.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 28/09/2020

ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΟΜΟΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Σύμφωνα με τις αριθ. 179/17.02.2020, 179Α/05.03.2020 & 179Β/18.09.2020 αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, πρόκειται να εκποιηθούν 425.000 τεμάχια Ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου, έκδοσης 09.03.2012, 11-ετούς διάρκειας, λήξης 24.02.2023, ονομαστικής αξίας εκάστου €1,00 και κωδικού ISIN GR0128010676. Ως τιμή εκκίνησης για την εκποίηση των ομολόγων ορίζεται η καθαρή ελάχιστη αποδεκτή τιμή ρευστοποίησης ανά ISIN, €403.750 (95,00% της συνολικής ονομαστικής αξίας των προς εκποίηση ομολόγων).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 25/09/2020

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Οι μετοχές της εταιρίας «ΙΑΣΩ Α.Ε.» (GRS379233000) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2019, €0,010016946 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,0095160987  ανά μετοχή).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 24/09/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Μετά την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, οι μετοχές της εταιρίας «EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» (GRS323003012) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με νέα ονομαστική αξία μετοχής €0,22 και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου σε είδος με διανομή μετοχών της εταιρίας «CAIRO MEZZ PLC» στους μετόχους της, σε αναλογία 1 μετοχή της «CAIRO MEZZ PLC» για κάθε 12 μετοχές της εταιρίας που ήδη κατέχουν.

Μετά την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, οι μετοχές της εταιρίας «ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.» (GRS433003019) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με νέα ονομαστική αξία μετοχής €13,75 και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,7521864140 ανά μετοχή στους μετόχους της εταιρίας με καταβολή μετρητών.

ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Σύμφωνα με την αριθ. 178A/18.09.2020 Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, πρόκειται να εκποιηθούν τα ακόλουθα Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου:

 • 40.182 τεμάχια με ISIN GR0128010676
 • 40.182 τεμάχια με ISIN GR0128011682
 • 40.182 τεμάχια με ISIN GR0128012698
 • 40.182 τεμάχια με ISIN GR0128013704
 • 40.182 τεμάχια με ISIN GR0128014710
 • 42.860 τεμάχια με ISIN GR0133006198
 • 42.860 τεμάχια με ISIN GR0133007204
 • 42.860 τεμάχια με ISIN GR0133008210
 • 42.860 τεμάχια με ISIN GR0133009226
 • 42.860 τεμάχια με ISIN GR0133010232
 • 42.860 τεμάχια με ISIN GR0138005716
 • 42.860 τεμάχια με ISIN GR0138006722
 • 42.860 τεμάχια με ISIN GR0138007738
 • 42.860 τεμάχια με ISIN GR0138009759
 • 42.860 τεμάχια με ISIN GR0138010765
 • 42.860 τεμάχια με ISIN GR0138011771
 • 42.860 τεμάχια με ISIN GR0138012787
 • 42.860 τεμάχια με ISIN GR0138013793
 • 42.860 τεμάχια με ISIN GR0138014809

Ως τιμή εκκίνησης για την εκποίηση των ομολόγων ορίζεται η καθαρή ελάχιστη αποδεκτή τιμή ρευστοποίησης ανά ISIN.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 23/09/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για την 23/09/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 22/09/2020

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ε.Γ.Ε.Δ. ΣΤΟ Χ.Α.

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. τα 1.000.000 Έντοκα Γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, έκδοσης 11/09/2020, ετήσιας διάρκειας, μηδενικού επιτοκίου,  ονομαστικής αξίας  εκάστου €1.000  και  κωδικού  ISIN GR0004121472.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 21/09/2020

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Οι μετοχές της εταιρίας «PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (GRS505003004) είναι διαπραγματεύσιμες στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσης 2019, €0,06 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,057 ανά μετοχή).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 18/09/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για την 18/09/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 17/09/2020

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Οι μετοχές της εταιρίας «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε.» (GRS407183003) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2019, €0,095 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,09025  ανά μετοχή).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 15/09/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για την 15/09/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 14/09/2020

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Οι μετοχές της εταιρίας «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» (GRS474003001) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το ποσό €0,03 ανά μετοχή, προερχόμενο από διανομή κερδών προηγουμένων ετών, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,0285 ανά μετοχή).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 11/09/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 • Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 6.229.422 νέες (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» (GRS496003005), που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με ιδιωτική τοποθέτηση. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 120.148.358 (ΚΟ) μετοχές.
 • Λήγει το Έντοκο Γραμμάτιο Ελληνικού Δημοσίου, έκδοσης 13/09/2019 (ετήσιας διάρκειας) με κωδικό ISIN GR0004117439 και διαγράφεται  από το Ο.Α.Σ.Η.Σ.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 10/09/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για την 10/09/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 09/09/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. τα 2.500.000 τεμάχια Ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου έκδοσης 18/06/2020, δεκαετούς διάρκειας, σταθερού επιτοκίου 1,50% ετησίως, ονομαστικής αξίας εκάστου €1.000 και κωδικού ISIN GR0124036709. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων τεμαχίων του εν λόγω ομολόγου που είναι διαπραγματεύσιμα στο Χ.Α. ανέρχεται σε 5.500.000 τεμάχια.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 08/09/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Μετά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, οι μετοχές της εταιρίας «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» (GRS065003014) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με νέα ονομαστική αξία μετοχής €0,54 και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,02 ανά μετοχή στους μετόχους της εταιρίας με καταβολή μετρητών.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 07/09/2020

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Οι μετοχές της εταιρίας «VIOHALCO SA/NV» (BE0974271034) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2019, €0,01 ανά μετοχή. Το προαναφερθέν μικτό ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 30% σύμφωνα με τη Βελγική νομοθεσία.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 04/09/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Από 04/09/2020, και μετά τη μείωση και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, οι μετοχές της εταιρίας «A.S. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜ. ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.» (GRS404003006) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με νέα τελική ονομαστική αξία μετοχής €0,43 και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,07 ανά μετοχή στους μετόχους της εταιρίας με καταβολή μετρητών.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 03/09/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για την 03/09/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 02/09/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για την 02/09/2020.

ΝΕΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 01/09/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 889/31.08.2020 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς οι μετοχές της εταιρίας «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (GRS299003004), αφαιρούνται από τα συστήματα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 6.500.000 νέες (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «AVE Α.Ε.» (GRS489003004), που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων τρίτων προς την εταιρία και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο των εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 136.014.137 (ΚΟ) μετοχές με νέα ονομαστική αξία €0,04 (από €0,30) ανά μετοχή.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 01/09/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 6.500.000 νέες (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «AVE Α.Ε.» (GRS489003004), που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων τρίτων προς την εταιρία και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο των εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 136.014.137 (ΚΟ) μετοχές με νέα ονομαστική αξία €0,04 (από €0,30) ανά μετοχή.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 31/08/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για την 31/08/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 28/08/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για την 28/08/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 27/08/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για την 27/08/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 26/08/2020

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Οι μετοχές της εταιρίας «ΓΕΚΕ Α.Ε.» (GRS398003004) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2019, €0,095 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,09025 ανά μετοχή).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 25/08/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 36.146.665 νέες (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» (GRS316003003) που προέκυψαν από την μετατροπή 10.844.000 ομολογιών, με τιμή μετατροπής €0,30 ανά ομολογία. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 221.519.681 (ΚΟ), 312.163 (ΠΟ 90) και 2.969.713 (ΠΟ 96) μετοχές.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 24/08/2020

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Οι μετοχές της εταιρίας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (GRS518003009) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς: α) το υπόλοιπο μερίσματος χρήσης 2019, €0,0289143751 ανά μετοχή και β) το προμέρισμα χρήσης 2020, €0,0889442195 ανά μετοχή, από τα οποία θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρά ποσά: €0,0274686563 και €0,0844970085 ανά μετοχή, αντίστοιχα).

Οι μετοχές της εταιρίας «ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» (GRS345503007) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2019, €0,10132 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,096254 ανά μετοχή).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 21/08/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για την 21/08/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 20/08/2020

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Οι μετοχές της εταιρίας «ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» (GRS469003024) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2019, €0,18 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,171  ανά μετοχή).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 19/08/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για την 19/08/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 18/08/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για την 18/08/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 17/08/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για την 17/08/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 14/08/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για την 14/08/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 13/08/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Παύει η διαπραγμάτευση και διαγράφονται από το Χ.Α. οι 107.184 ομολογίες του μη μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της εταιρίας «HOUSEMARKET A.E.» (GRC8081169B2) με ημερομηνία έκδοσης 04/10/2016. Από την ίδια ημερομηνία, το σύνολο των εισηγμένων ομολογιών της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών διαμορφώνεται σε 39.892.816 ομολογίες.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 12/08/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για τις 12/08/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 11/08/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 6.718.571 νέες (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (GRS419003009), οι οποίες προέκυψαν από την άσκηση δικαιώματος επανεπένδυσης μερίσματος, από 1.455 μετόχους συνολικά, με τιμή διάθεσης μετοχής €7,91. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 341.426.387 (ΚΟ) μετοχές.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 10/08/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για τις 10/08/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 07/08/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για τις 07/08/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 06/08/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για τις 06/08/2020.

ΝΕΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 05/08/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αίρεται η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας «ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε.» (GRS392193009) στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Μετά την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, οι μετοχές της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (GRS395363005) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με νέα ονομαστική αξία μετοχής €0,49 και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,09 ανά μετοχή στους μετόχους της εταιρίας με καταβολή μετρητών.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 05/08/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Μετά την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, οι μετοχές της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (GRS395363005) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με νέα ονομαστική αξία μετοχής €0,49 και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,09 ανά μετοχή στους μετόχους της εταιρίας με καταβολή μετρητών.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 04/08/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για τις 04/08/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 03/08/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για τις 03/08/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 31/07/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 10.397.431 νέες (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» (GRS289103004), οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της μη εισηγμένης εταιρίας «ΑΛΟΥΦΟΝΤ Α.Ε.Β.Ε.». Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 32.413.681 (ΚΟ) μετοχές.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 30/07/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για τις 30/07/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 29/07/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για τις 29/07/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 28/07/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για τις 28/07/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 27/07/2020

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Οι μετοχές της εταιρίας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (GRS470003013) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2019, €0,5388 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,51186  ανά μετοχή).

Οι μετοχές της εταιρίας «ΕΛΤΟΝ  ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ» (GRS397003005) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2019, €0,04 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,038  ανά μετοχή).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 24/07/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για τις 24/07/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 23/07/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για τις 23/07/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 22/07/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών οι 320.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της εταιρίας «LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.», ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης εκάστης €1.000,00, που προέκυψαν από την έκδοση Κοινού Εταιρικού Ομολόγου, διάρκειας 7 ετών, μη μετατρέψιμου σε μετοχές του εκδότη, με ημερομηνία έκδοσης 21/07/2020, σταθερού επιτοκίου 3,40%  ετησίως και κωδικού ISIN GRC2451207D1.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 21/07/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Μετά την αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, οι μετοχές της εταιρίας «QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» (GRS310003009) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με νέα τελική ονομαστική αξία μετοχής €1,33 και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,15 ανά μετοχή στους μετόχους της εταιρίας με καταβολή μετρητών.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Οι μετοχές της εταιρίας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (GRS419003009) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2019, €0,30 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,285  ανά μετοχή).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 20/07/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Οι μετοχές της εταιρίας «EPSILON NET Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» (GRS498003003) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με μέγιστο όριο ημερήσιας διακύμανσης της τιμής ±30%.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Οι μετοχές της εταιρίας «AUTOHELLAS Α.Τ.Ε.Ε.» (GRS337003008) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2019, €0,23 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,2185 ανά μετοχή).

Οι μετοχές της εταιρίας «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (GRS208303008) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2019, €0,04 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: € 0,038 ανά μετοχή).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 17/07/2020

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Οι μετοχές της εταιρίας «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.» (GRS239003007) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2019, €0,045768 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,0434796 ανά μετοχή).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 16/07/2020

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Οι μετοχές της εταιρίας «CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ. – Δ.Ο.Ε.Ε.» (GRS520003005) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2019, €0,15 ανά μετοχή (καθαρό ποσό).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 15/07/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Εισαγωγών & Λειτουργίας Αγορών της 26/06/2020, κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και κατόπιν της άρσης της αναστολής διαπραγμάτευσης, το σύνολο των μετοχών της εταιρίας «EPSILON NET Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» (GRS498003003) (παλαιές και νέες) μεταφέρονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με νέα τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης μετοχής €2,4000. Για τις τρεις πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης το ημερήσιο όριο διακύμανσης της τιμής της μετοχής θα είναι ελεύθερο.

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 14.967.936 νέες (ΚO) μετοχές της εταιρίας «PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (GRS497003012), που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 16.838.928 (ΚΟ) μετοχές.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Οι μετοχές της εταιρίας «ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» (GRS438003006) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2019, €0,053 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,05035 ανά μετοχή).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 14/07/2020

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 887/13.07.2020 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές των εταιριών «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.» (GRS399163005), «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» (GRS234003002) και «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.» (GRS201003019)  αφαιρούνται από τα συστήματα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ των ΔΕΙΚΤΩΝ Χ.Α.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της εταιρείας «EPSILON NET A.E.» της 10/07/2020 σχετικά με την έκβαση της Δημόσιας Προσφοράς για τη διάθεση νέων μετοχών της εταιρείας και σύμφωνα με τους Βασικούς Κανόνες Διαχείρισης & Υπολογισμού των Δεικτών της Αγοράς Μετοχών του Χ.Α. οι μετοχές της εταιρείας θα αφαιρεθούν από τη σύνθεση του «Δείκτη Τιμών Εναλλακτικής Αγοράς Χ.Α.».

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 13/07/2020

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Οι μετοχές της εταιρίας «FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.» (GRS259003002) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2019, €0,0632 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,06004 ανά μετοχή).

Οι μετοχές της εταιρίας «ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ A.B.E.T.E (GRS506003003) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2019, €0,059 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,05605 ανά μετοχή).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 10/07/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για τις 10/07/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 09/07/2020

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ

Κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 08/07/2020 και κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, οι μετοχές της εταιρίας «ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. ? ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» (GRS343313003) μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης.

Κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 08/07/2020 και κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, οι μετοχές της εταιρίας «ΒΙΣ Α.Ε.» (GRS124153008) μεταφέρονται στην Κατηγορία Επιτήρησης.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Οι μετοχές της εταιρίας «ΟΤΕ Α.Ε.» (GRS260333000) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2019, €0,555409 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,52763855 ανά μετοχή).

Οι μετοχές της εταιρίας «ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧ. ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε.» (GRS428003008) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2019, €0,268 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,2546 ανά μετοχή).

Οι  μετοχές της εταιρίας «SPACE HELLAS A.E (GRS402003008) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών  χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2019, €0,065 ανά μετοχή το οποίο προήλθε από διανομή αποθεματικού και από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,06175 ανά μετοχή).

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ Χ.Α.

Σε συνέχεια της μεταφοράς διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας «ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε» από την Κύρια Αγορά στην Κατηγορία Επιτήρησης, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών στους οποίους συμμετέχουν οι μετοχές της εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα:

 • Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.

Οι μετοχές της εταιρείας αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» με συντελεστή στάθμισης μετοχών 32% και συντελεστή capping 1.0.

 • Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α.

Οι μετοχές της εταιρείας αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.» με συντελεστή στάθμισης μετοχών 32% και συντελεστή capping 1.0.

 • Δείκτης ATHEX Select

Οι μετοχές της εταιρείας αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.» με συντελεστή στάθμισης μετοχών 33% και συντελεστή capping 1.0.

 • FTSE/Χ.Α. Δείκτης Αγοράς

Οι μετοχές της εταιρείας αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση.

 • Δείκτης FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus

Οι μετοχές της εταιρείας αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «LOGISMOS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.» με συντελεστή στάθμισης μετοχών 39% και συντελεστή capping 1.0.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 08/07/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για τις 08/07/2020.

ΝΕΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 07/07/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών αποφάσισε την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας «EPSILON NET Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» (GRS498003003).

Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αίρεται η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.» (GRS135003002) στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 06/07/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών οι 500.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της εταιρίας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», ονομαστικής αξίας και τιμής διάθεσης εκάστης €1.000,00, που προέκυψαν από την έκδοση Κοινού Εταιρικού Ομολόγου, διάρκειας 7 ετών, μη μετατρέψιμου σε μετοχές του εκδότη, με ημερομηνία έκδοσης 03/07/2020, σταθερού επιτοκίου 2,75% ετησίως και κωδικού ISIN GRC1451207D3.

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 41.350.798 νέες (ΚO) μετοχές της εταιρίας «TRASTOR Α.Ε.Ε. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»  (GRS487003006) που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 150.520.505 (ΚΟ) μετοχές.

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών τα 41.215 νέα μερίδια του Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου (Δ.Α.Κ.) «ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ» (GRF000153004) της εταιρίας «ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.»), τα οποία προέκυψαν από την πρόσφατη επιστροφή κεφαλαίου με επανεπένδυση σε νέα μερίδια του Δ.Α.Κ. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μεριδίων του εν λόγω Δ.Α.Κ. στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 853.597 μερίδια.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Οι μετοχές της εταιρίας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» (GRS427003009) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2019, €1,17 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €1,1115  ανά μετοχή).

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

Σύμφωνα με την Απόφαση 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» της Δ.Ε. του Χ.Α., ανακοινώνεται το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των μετοχών της Κύριας Αγοράς για το ημερολογιακό τρίμηνο Απρίλιιος – Ιούνιος 2020.

Δείτε το σχετικό δελτίο τύπου εδώ.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 03/07/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Παύει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών του δικαιώματος (ΠΑΣΑΛΔ  – GRX497003004) της εταιρίας «PASAL Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», συμμετοχής στην πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών. Ημερομηνία λήξης άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται η 07/07/2020.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Οι μετοχές της εταιρίας «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (GRS326003019) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2019, €0,3653562618 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,3470884487 ανά μετοχή).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 02/07/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3/883/17.06.2020 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και κατόπιν έγκρισης του αιτήματος της εταιρίας «ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD LIMATADA» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς επί των μετοχών της εταιρίας «ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (GRS299003004), παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της τελευταίας εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Οι μετοχές της εταιρίας «COCA-COLA HBC AG» (CH0198251305) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2019, €0,62 ανά μετοχή.

Οι μετοχές της εταιρίας «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.» (GRS320313000) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2019, €0,02 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,019 ανά μετοχή).

Οι μετοχές της εταιρίας «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π.» (GRS516003001) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2019, €0,36 ανά μετοχή (καθαρό ποσό).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η νέα ημερομηνία λήξης του Κοινού Εταιρικού Ομολόγου της εταιρίας «M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.»  (GRC422116743) είναι η 11.07.2021.

ΝΕΟΤΕΡΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 01/07/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναστέλλεται η διαπραγμάτευση των μετοχών των εταιριών «ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε.» (GRS339003022) και «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.» (GRS135003002) στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Τα μερίδια του Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου (Δ.Α.Κ.) «ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ» (GRF000153004) είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με επανεπένδυση σε νέα μερίδια του Δ.Α.Κ.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Οι  μετοχές της εταιρίας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» (GRS488003005) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσης 2019, €0,02 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό:€0,0190 ανά μετοχή).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κατόπιν σημερινής νέας ανακοίνωσης της εταιρίας «ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.» σχετικά με την αποκοπή μερίσματος την 25.06.2020, τροποποιείται το μικτό και καθαρό ποσό μερίσματος ανά μετοχή ως εξής:

Οι μετοχές της εταιρίας «ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.» (GRS504003021) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2019, €0,176566862 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,1677385189 ανά μετοχή).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 01/07/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Τα μερίδια του Διαπραγματεύσιμου Αμοιβαίου Κεφαλαίου (Δ.Α.Κ.) «ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΣ ΟΣΕΚΑ» (GRF000153004) είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με επανεπένδυση σε νέα μερίδια του Δ.Α.Κ.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Οι  μετοχές της εταιρίας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» (GRS488003005) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσης 2019, €0,02 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό:€0,0190 ανά μετοχή).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κατόπιν σημερινής νέας ανακοίνωσης της εταιρίας «ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.» σχετικά με την αποκοπή μερίσματος την 25.06.2020, τροποποιείται το μικτό και καθαρό ποσό μερίσματος ανά μετοχή ως εξής:

Οι μετοχές της εταιρίας «ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.» (GRS504003021) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2019, €0,176566862 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,1677385189 ανά μετοχή).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 30/06/2020

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Οι μετοχές της εταιρίας «JUMBO Α.Ε.E.» (GRS282183003) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το ποσό €0,235 ανά μετοχή, προερχόμενο από διανομή κερδών προηγουμένων ετών, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,22325 ανά μετοχή).

Οι  μετοχές της εταιρίας «ΕΥΔΑΠ Α.Ε.» (GRS359353000) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσης 2019, €0,38 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,361 ανά μετοχή).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 29/06/2020

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Οι  μετοχές της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» (GRS298343005) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το υπόλοιπο μερίσματος χρήσης 2019, €0,25 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,2375 ανά μετοχή).

Οι μετοχές της εταιρίας «ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.» (GRS120003009) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2019, €9,40 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό:  €8,93 ανά μετοχή).

ΝΕΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 26/06/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Το ανώτατο όριο διακύμανσης της μετοχής της εταιρίας «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.» (GRS457003002) στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλάζει από +44,18% σε +30%. Το κατώτατο όριο της μετοχής δεν θα μεταβληθεί.

Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναστέλλεται προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας «ΑΕΓΕΚ Α.Ε.» (GRS182003004)  στο Χρηματιστήριο Αθηνών

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 25/06/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Παύει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών του δικαιώματος (ΤΡΑΣΤΟΡΔ  – GRX487003022) της εταιρίας «TRASTOR Α.Ε.Ε. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ», συμμετοχής στην πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών. Ημερομηνία λήξης άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται η 29/06/2020.

Κατόπιν της απόφασης της εταιρίας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» να προπληρώσει το σύνολο της ονομαστικής αξίας των ομολογιών που έχει εκδώσει, οι ομολογίες της εταιρίας (GRC3931176B0) αφαιρούνται από τα συστήματα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το ανώτατο όριο διακύμανσης της μετοχής της εταιρίας «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.» (GRS457003002) στο Χρηματιστήριο Αθηνών αλλάζει από +30% σε +44,18% μόνο για τη συνεδρίαση της 25/06/2020. Το κατώτατο όριο της μετοχής δεν θα μεταβληθεί.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Οι μετοχές της εταιρίας «ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.» (GRS504003021) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2019, €0,1765 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,167675 ανά μετοχή).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 24/06/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών τα 1.870.992 δικαιώματα (ΠΑΣΑΛΔ) της  εταιρίας «PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» συμμετοχής στην πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών, διαπραγματεύσιμα από 24/06/2020 έως και 02/07/2020, με κωδικό ISIN GRX497003004, ελεύθερο ημερήσιο όριο διακύμανσης και τιμή εκκίνησης δικαιώματος €0,6400 . Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 24/06/2020 έως και 07/07/2020.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Οι  μετοχές της εταιρίας «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» (GRS426003000) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το υπόλοιπο μερίσματος χρήσης 2019, €0,80069640 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,76066158 ανά μετοχή).

Οι μετοχές της εταιρίας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (GRS393503008) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2019, €0,361734 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό:  €0,343647 ανά μετοχή).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 23/06/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για τις 23/06/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 22/06/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Παύει η διαπραγμάτευση και διαγράφονται από το Χ.Α. οι 1.533 ομολογίες του μη μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της εταιρίας «B&F Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» (GRC8171186B7) με ημερομηνία έκδοσης 26/06/2018. Από την ίδια ημερομηνία, το σύνολο των εισηγμένων ομολογιών της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών διαμορφώνεται σε 22.727 ομολογίες.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Οι μετοχές της εταιρίας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» (GRS496003005) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2019, €0,1745050 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,1657798 ανά μετοχή).

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. & ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ FTSE/Χ.Α.

Σε σχέση με την Εξαμηνιαία Αναθεώρηση των Δεικτών της Αγοράς Μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και των Δεικτών FTSE/Χ.Α., μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου όλες τις σχετικές ανακοινώσεις:https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/index-information-announcements

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 19/06/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Οι μετοχές της εταιρίας «PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (GRS497003012) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, με έκδοση 14.967.936 νέων (ΚO) μετοχών, σε τιμή διάθεσης μετοχής €0,67. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 24/06/2020 έως και 07/07/2020 και η περίοδος διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται από 24/06/2020 έως και 02/07/2020. Διευκρινίζεται ότι βάσει του άρθρου 2.6.3. του Κανονισμού του Χ.Α. και των αποφάσεων 22 & 26 του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύουν, τα όρια διακύμανσης της τιμής της μετοχής μόνο για τη συνεδρίαση του Χ.Α. της 19/06/2020, ορίζονται ως εξής: +20% στην τιμή κλεισίματος της μετοχής της τελευταίας συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (18/06/2020): €0,7250 και ?20% στην προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής που προκύπτει λόγω της αύξησης: €0,6750.

Η επωνυμία της εταιρίας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.» (GRS489003004) αλλάζει σε «AVE Α.Ε.» με νέο διακριτικό τίτλο «ΑΒΕ Α.Ε.».

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 18/06/2020

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. τα 3.000.000 τεμάχια Ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου, έκδοσης 18/06/2020, 10-ετούς διάρκειας, σταθερού επιτοκίου 1,50% ετησίως, ονομαστικής αξίας εκάστου €1.000 και κωδικού ISIN GR0124036709.

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. τα 1.600.000 Έντοκα Γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, έκδοσης 12/06/2020, ετήσιας διάρκειας, σταθερού επιτοκίου 0,25%,  ονομαστικής αξίας  €1.000  και  κωδικού  ISIN GR0004120466.

Κατόπιν της απόφασης της εταιρίας «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε.» να προπληρώσει το σύνολο της ονομαστικής αξίας των ομολογιών που έχει εκδώσει, οι ομολογίες της εταιρίας (GRC8121176B9) αφαιρούνται από τα συστήματα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 18/06/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. τα 3.000.000 τεμάχια Ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου, έκδοσης 18/06/2020, 10-ετούς διάρκειας, σταθερού επιτοκίου 1,50% ετησίως, ονομαστικής αξίας εκάστου €1.000 και κωδικού ISIN GR0124036709.

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. τα 1.600.000 Έντοκα Γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, έκδοσης 12/06/2020, ετήσιας διάρκειας, σταθερού επιτοκίου 0,25%,  ονομαστικής αξίας  €1.000  και  κωδικού  ISIN GR0004120466.

Κατόπιν της απόφασης της εταιρίας «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT Α.Β.Ε.Ε.» να προπληρώσει το σύνολο της ονομαστικής αξίας των ομολογιών που έχει εκδώσει, οι ομολογίες της εταιρίας (GRC8121176B9) αφαιρούνται από τα συστήματα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 17/05/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για τις 17/05/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 16/06/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 321.527 νέες (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «COCA-COLA HBC AG» (CH0198251305), που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options plan). Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 370.251.684 (ΚΟ) μετοχές.

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 25.000.000 νέες (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (GRS503003014), που προέκυψαν από το πρόσφατο split μετοχών. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 30.000.000 (ΚΟ) μετοχές.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 15/06/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών τα 109.169.707 δικαιώματα (ΤΡΑΣΤΟΡΔ) της  εταιρίας «TRASTOR Α.Ε.Ε. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» συμμετοχής στην πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών, διαπραγματεύσιμα από 15/06/2020 έως και 24/06/2020, με κωδικό ISIN GRX487003022, ελεύθερο ημερήσιο όριο διακύμανσης και τιμή εκκίνησης δικαιώματος €0,0005. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 15/06/2020 έως και 29/06/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 12/06/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήγει το Έντοκο Γραμμάτιο Ελληνικού Δημοσίου, έκδοσης 14/06/2019 (ετήσιας διάρκειας) με κωδικό ISIN GR0004116423 και διαγράφεται  από το Ο.Α.Σ.Η.Σ.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 9/881/27.05.2020 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και κατόπιν έγκρισης του αιτήματος της εταιρίας «ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD LIMATADA» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς επί των μετοχών της εταιρίας «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» (GRS234003002), παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της τελευταίας εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 8/881/27.05.2020 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και κατόπιν έγκρισης του αιτήματος της εταιρίας «ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD LIMATADA» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς επί των μετοχών της εταιρίας «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.» (GRS201003019), παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της τελευταίας εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 10/881/27.05.2020 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και κατόπιν έγκρισης του αιτήματος της εταιρίας «ΑΝΤΚΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς επί των μετοχών της εταιρίας «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.» (GRS399163005), παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της τελευταίας εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Οι μετοχές της εταιρίας «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» (GRS117123000) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2019, €0,07 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,0665 ανά μετοχή).

Οι μετοχές της εταιρίας «ΙΑΣΩ Α.Ε.» (GRS379233000) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα ποσού €0,04006705 ανά μετοχή, προερχόμενο από διανομή κερδών προηγουμένων ετών, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,03806370 ανά μετοχή).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 11/06/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Οι μετοχές της εταιρίας «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (GRS503003014) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με νέα ονομαστική αξία μετοχής €0,05 και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στο split των μετοχών της, στα πλαίσια του οποίου εκδίδονται και διανέμονται 25.000.000 νέες (ΚΟ) μετοχές, σε αναλογία 5 νέες (ΚΟ) μετοχές για κάθε 1 παλαιά (ΚΟ) μετοχή. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων 25.000.000 (KO)  μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίστηκε η  16/06/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 10/06/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Οι μετοχές της εταιρίας «TRASTOR Α.Ε.Ε. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (GRS487003006) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, με έκδοση 80.690.653 νέων (ΚO) μετοχών, σε τιμή διάθεσης μετοχής €0,90. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 15/06/2020 έως και 29/06/2020 και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται από 15/06/2020 έως και 24/06/2020.

Διευκρινίζεται ότι βάσει του άρθρου 2.6.3. του Κανονισμού του Χ.Α. και των αποφάσεων 22 & 26 του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύουν, τα όρια διακύμανσης της τιμής της μετοχής μόνο για τη συνεδρίαση του Χ.Α. της 10/06/2020, ορίζονται ως εξής: +10% στην θεωρητική προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής που προκύπτει λόγω της αύξησης: €0,8850 και -10% στην τιμή κλεισίματος της μετοχής της τελευταίας συνεδρίασης του Χρηματιστήριο Αθηνών (09/06/2020): €0,8700.

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 09/06/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για τις 09/06/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 10/06/2020

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 05/06/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Εντάσσονται προς διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών οι 2.319.939 νέες (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» (GRS504003021), που προέκυψαν από το πρόσφατο split μετοχών. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 3.093.252 (ΚΟ) μετοχές.

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Εντάσσονται προς διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών οι 2.319.939 νέες (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» (GRS504003021), που προέκυψαν από το πρόσφατο split μετοχών. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 3.093.252 (ΚΟ) μετοχές.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 04/06/2020

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Οι μετοχές της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (GRS395363005) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2019, €0,07 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,0665 ανά μετοχή).

Οι μετοχές της εταιρίας «PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε.» (GRS405003005) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το ποσό €0,50 ανά μετοχή, προερχόμενο από διανομή κερδών προηγουμένων ετών, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,4750 ανά μετοχή).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 02/06/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

α) Αυξάνεται η ονομαστική αξία της μετοχής της εταιρίας «ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» (GRS504003021) από €0,04 σε €1,44, και β) οι μετοχές της ιδίας εταιρίας είναι διαπραγματεύσιμες στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών με νέα ονομαστική αξία μετοχής €0,36 και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στο split των μετοχών της, στα πλαίσια του οποίου εκδίδονται και διανέμονται 2.319.939 νέες (ΚΟ) μετοχές, σε αναλογία 3 νέες (ΚΟ) μετοχές για κάθε 1 παλαιά (ΚΟ) μετοχή. Ως ημερομηνία ένταξης προς διαπραγμάτευση των νέων 2.319.939 (KO) μετοχών στην ΕΝ.Α. του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίστηκε η  05/06/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 01/06/2020

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Οι μετοχές της εταιρίας «JUMBO Α.Ε.Ε.» (GRS282183003) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2019, €0,062 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,0589 ανά μετοχή).

Οι μετοχές της εταιρίας «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.» (GRS281003004) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2019, €0,03 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,0285 ανά μετοχή).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 27/05/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για τις 27/05/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 27/05/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για τις 27/05/2020.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ Χ.Α.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ανακοινώνει τις αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν στη σύνθεση των δεικτών των αγορών του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Βασικούς Κανόνες Διαχείρισης και Υπολογισμού των δεικτών, αναφορικά με τη διαχείριση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας «MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.», που την Τρίτη 26 Μαϊου συμπληρώνει 10 εργάσιμες ημέρες.

Οι Βασικοί Κανόνες Διαχείρισης και Υπολογισμού τόσο των Δεικτών της Αγοράς Μετοχών του Χ.Α. όσο και των Δεικτών FTSE/X.A προβλέπουν την αφαίρεση της μετοχής της εταιρείας από τη σύνθεση των δεικτών στους οποίους συμμετέχει σε μηδενική τιμή, προκειμένου η επίδραση της διαγραφής της να μπορεί να αποτυπωθεί αντιπροσωπευτικά για τους διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων και τους εκδότες προϊόντων που παρακολουθούν τους δείκτες.

Πιο συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες:

 • Ως συνέπεια της μηδενικής τιμής της μετοχής στη σύνθεση των δεικτών, η τιμή κλεισίματος του κάθε δείκτη την Τρίτη 26 Μάϊου, και η τιμή εκκίνησης του την Τετάρτη 27 Μάϊου, θα διαφέρουν κατά το βάρος των μετοχών της εταιρείας στη σύνθεσή  του.
 • Στους δείκτες όπου απαιτείται άμεση αντικατάσταση της μετοχής (Γενικός Δείκτης, Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη, Δείκτης ATHEX Select), αυτή θα πραγματοποιηθεί μετά το κλείσιμο των συναλλαγών της συνεδρίασης της Τετάρτης 27 Μάϊου, προκειμένου να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος ενημέρωσης σχετικά με την επικείμενη αντικατάσταση.
 • Η επιλογή του αντικαταστάτη γίνεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία των κατά περίπτωση Βασικών Κανόνων Διαχείρισης και Υπολογιασμού των δεικτών με βάση τις τιμές κλεισίματος της Δευτέρας 25 Μάϊου.

Αναλυτικότερα, οι αλλαγές που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν στις συνθέσεις των δεικτών είναι οι ακόλουθες:

 • Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. & Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη

Το βάρος των μετοχών της εταιρείας, κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Τρίτης 26 Μάϊου στη σύνθεση του δείκτη είναι 0,03%, όση και κατ’ επέκταση η επίδραση του μηδενισμού της τιμής της μετοχής στην τιμή εκκίνησης του δείκτη κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης 27 Μάϊου.

Αντικατάσταση μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Τετάρτης 27 Μάϊου, των μετοχών της εταιρείας από τις μετοχές της εταιρείας «Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» με συντελεστή στάθμισης (Free Float) 49% και capping factor 1.0.

 • Δείκτης ATHEX Select

Το βάρος των μετοχών της εταιρείας, κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Τρίτης 26 Μάϊου στη σύνθεση του δείκτη είναι 0,83%, όση και κατ’ επέκταση η επίδραση του μηδενισμού της τιμής μετοχής στην τιμή εκκίνησης του δείκτη κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης 27 Μάϊου.

Αντικατάσταση μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Τετάρτης 27 Μάϊου, των μετοχών της εταιρείας από τις μετοχές της εταιρείας «CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ. ? Δ.Ο.Ε.Ε» με συντελεστή στάθμισης (Free Float) 70% και capping factor 1.0.

 • FTSE/X.A. Δείκτης Αγοράς

Το βάρος των μετοχών της εταιρείας, κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Τρίτης 26 Μάϊου στη σύνθεση του δείκτη είναι 0,02%, όση και κατ’ επέκταση η επίδραση του μηδενισμού της τιμής μετοχής στην τιμή εκκίνησης του δείκτη κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης 27 Μάϊου.

Δεν πραγματοποιείται άμεση αντικατάσταση των μετοχών εταιρείας στη σύνθεση του δείκτη.

 • FTSE/X.A. Τεχνολογίας

Το βάρος των μετοχών της εταιρείας, κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Τρίτης 26 Μάϊου στη σύνθεση του δείκτη είναι 2,09%, όση και κατ’ επέκταση η επίδραση του μηδενισμού της τιμής μετοχής στην τιμή εκκίνησης του δείκτη κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης 27 Μάϊου.

Δεν πραγματοποιείται άμεση αντικατάσταση των μετοχών εταιρείας στη σύνθεση του δείκτη.

 • Δείκτης Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης Χ.Α.

Οι μετοχές της εταιρείας «Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη, μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης της Τετάρτης 27 Μάϊου, και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε.» με συντελεστή στάθμισης (Free Float) 18%.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ανακοινώνει αλλαγές στη σύνθεση των Δεικτών «Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων» που θα ισχύσουν από τη συνεδρίαση της Τετάρτης 27 Μάϊου 2020:

Διαγραφές Ομολόγων

 • Ομόλογο λήξης 10/07/2021 της εταιρείας «MLS Πληροφορική Α.Ε.» με αξία έκδοσης €4.0εκ και κωδικό ISIN «GRC422116743»
 • Ομόλογο λήξης 31/08/2022 της εταιρείας «MLS Πληροφορική Α.Ε.» με αξία έκδοσης €6.0εκ και κωδικό ISIN «GRC4221178Β3»
 • Ομόλογο λήξης 25/07/2024 της εταιρείας «MLS Πληροφορική Α.Ε.» με αξία έκδοσης €6.7εκ και κωδικό ISIN «GRC4221197B3»

Οι διαγραφές των ομολόγων από τη σύνθεση των δεικτών θα πραγματοποιηθεί σε μηδενική τιμή.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 26/05/2020

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Οι μετοχές της εταιρίας «PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (GRS472003011) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το ποσό €0,025 ανά μετοχή, προερχόμενο από διανομή κερδών προηγουμένων ετών, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,0239 ανά μετοχή).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 25/05/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για τις 25/05/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 22/05/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για τις 22/05/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 21/05/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για τις 21/05/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 20/05/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για τις 20/05/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 19/05/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για τις 19/05/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 18/05/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για τις 18/05/2020.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 15/05/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για τις 15/05/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 14/05/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για τις 14/05/2020.

ΝΕΟΤΕΡΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 13/05/2020

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναστέλλεται η διαπραγμάτευση των μετοχών (GRS422003004) και των ομολόγων (GRC4221197B3, GRC4221178B3, GRC422116743) της εταιρίας «M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Μετά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, οι μετοχές της εταιρίας «TITAN CEMENT INTERNATIONAL S.A.» (BE0974338700) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,20 ανά μετοχή στους μετόχους της εταιρίας με καταβολή μετρητών.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 12/05/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για τις 12/05/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 11/05/2020

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Οι μετοχές της εταιρίας «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (GRS204003008) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2019, €0,16701 ευρώ ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,15866 ανά μετοχή).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 08/05/2020

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ Χ.Α.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της εταιρείας «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.» της 14/04/2020 και σύμφωνα με τους Βασικούς Κανόνες Διαχείρισης & Υπολογισμού των δεικτών θα πραγματοποιηθούν  οι ακόλουθες αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών του Χ.Α.

Συγκεκριμένα,

 • Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α.

Οι μετοχές της εταιρείας «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.» αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» με συντελεστή στάθμισης μετοχών 33% και συντελεστή capping 1.

 • Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α.

Οι μετοχές της εταιρείας «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.» αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» με συντελεστή στάθμισης μετοχών 33% και συντελεστή capping 1.

 • Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης Χ.Α.

Οι μετοχές της εταιρείας «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.» με συντελεστή στάθμισης μετοχών 29%.

 • FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus

Οι μετοχές της εταιρείας «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.» αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» με συντελεστή στάθμισης μετοχών 33% και συντελεστή capping 1.

 • FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης

Οι μετοχές της εταιρείας «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.» αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη χωρίς άμεση αντικατάσταση.

 • FTSE/Χ.Α. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών

Οι μετοχές της εταιρείας «ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε.» αφαιρούνται από τη σύνθεση του δείκτη και αντικαθίστανται από τις μετοχές της εταιρείας «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.» με συντελεστή στάθμισης μετοχών 53% και συντελεστή capping 1.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 07/05/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για τις 07/05/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 06/05/2020

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Οι μετοχές της εταιρίας «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.» (GRS277023008) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2019, €0,244576 ευρώ ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,232347 ανά μετοχή).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 05/05/2020

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Οι μετοχές της εταιρίας «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.» (GRS137003000) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2019, €0,035 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,03325 ανά μετοχή).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 04/05/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για τις 04/05/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 30/04/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για τις 30/04/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 29/04/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Μετά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, οι μετοχές της εταιρίας «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» (GRS065003014) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με νέα ονομαστική αξία μετοχής €0,56 και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,03 ανά μετοχή στους μετόχους της εταιρίας με καταβολή μετρητών.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 28/04/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για τις 28/04/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 27/04/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για τις 27/04/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 24/04/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για τις 24/04/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 23/04/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για τις 23/04/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 22/04/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 • Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. τα 600.000 Έντοκα Γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, έκδοσης 13/03/2020, ετήσιας διάρκειας, σταθερού επιτοκίου 0,24%,  ονομαστικής αξίας  €1.000  και  κωδικού  ISIN GR0004119450
 • Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α., τα 2.000.000 τεμάχια Ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου, έκδοσης 22/04/2020, 7-ετούς διάρκειας, σταθερού επιτοκίου 2,00% ετησίως, ονομαστικής αξίας εκάστου €1.000 και κωδικού ISIN GR0118020685.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 21/04/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για τις 21/04/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 16/04/2020

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Οι μετοχές της εταιρίας «ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.» (GRS509003018) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2019, €0,295 ανά μετοχή (καθαρό ποσό).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 15/04/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για τις 15/04/2020

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 14/04/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για τις 14/04/2020

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 09/04/2020

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΟΥ

Η διάρκεια του  Κοινού Εταιρικού Ομολόγου της εταιρίας «M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» με ημερομηνία έκδοσης 11/07/2016, κωδικό ISIN GRC422116743, ονομαστική αξία εκάστης ομολογίας  €10.000,00, διάρκεια 4 ετών και σταθερού επιτοκίου 5,30% ετησίως, παρατείνεται για ένα (1) επιπλέον έτος, σύμφωνα με τους όρους έκδοσης του εν λόγω Εταιρικού Ομολόγου. Συνεπώς, η νέα ημερομηνία λήξης του είναι η 11.07.2021.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 08/04/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για τις 08/04/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 07/04/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Μετά την ισόποση αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, οι μετοχές της εταιρίας «PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (GRS472003011) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τελική ονομαστική αξία μετοχής €0,47 και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,045 ανά μετοχή στους μετόχους της εταιρίας με καταβολή μετρητών.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 06/04/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για τις 06/04/2020.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

Σύμφωνα με την Απόφαση 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» της Δ.Ε. του Χ.Α., ανακοινώνεται το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των μετοχών της Κύριας Αγοράς για το ημερολογιακό τρίμηνο Ιανουάριος – Μάρτιος 2020.

Δείτε το σχετικό δελτίο τύπου εδώ.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 03/04/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για τις 03/04/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 02/04/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για τις 02/04/2020.

ΝΕΟΤΕΡΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 01/04/2020

ΑΡΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αίρεται η αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας «YALCO-ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΥΙΟΣ Α.Ε.» (GRS249003005)  στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 01/04/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 1.870.992 (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», οι οποίες προέκυψαν από το πρόσφατο Reverse Split των μετοχών, σε αντικατάσταση των 14.967.940 παλαιών (ΚΟ) μετοχών της εταιρίας. Από την ίδια ημερομηνία, το σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 1.870.992 (ΚΟ) μετοχές, με νέο κωδικό ISIN GRS497003012   , νέα ονομαστική αξία μετοχής €0,50 – κατόπιν της επακόλουθης μείωσης ονομαστικής αξίας μετοχής – και με προσαρμοσμένη τιμή εκκίνησης μετοχής €0,7200.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Οι μετοχές της «BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.» (GRS517003000) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2019 και παρελθουσών χρήσεων, €0,039 ανά μετοχή.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 31/03/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για τις 31/03/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 30/03/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για τις 30/03/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 27/03/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Παύει η διαπραγμάτευση και διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών οι 9.764.743 ίδιες (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «ΟΤΕ Α.Ε» (GRS260333000). Από την ίδια ημερομηνία, το σύνολο των μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 470.174.576 (ΚΟ) μετοχές.

Μετά την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, οι μετοχές της εταιρίας «QUALITY & RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε.» (GRS396003006) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με νέα ονομαστική αξία  €0,28 (από €0,47)  ανά μετοχή.

Παύει η διαπραγμάτευση των 14.967.940 (ΚΟ) μετοχών της εταιρίας «PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (GRS497003004), ονομαστικής αξίας εκάστης €0,50 και διαγράφονται από το ΟΑΣΗΣ, προκειμένου να αντικατασταθούν από 1.870.992 νέες (ΚΟ) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης €4,00 στα πλαίσια του Reverse Split των μετοχών της εταιρίας. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, με τελική ονομαστική αξία εκάστης €0,50 – κατόπιν της επακόλουθης μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής – και με προσαρμοσμένη τιμή εκκίνησης μετοχής €0,7200 ορίζεται η 01/04/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 26/03/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 26.666.665 νέες (ΚO) μετοχές της εταιρίας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.» (GRS489003004) που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 129.514.137 (ΚΟ) μετοχές.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Οι μετοχές της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (GRS004013009) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2019, €0,6720 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,6384 ανά μετοχή).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 24/03/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Η επωνυμία της εταιρίας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» (GRS323003012) αλλάζει σε «EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» με νέο διακριτικό τίτλο «EUROBANK HOLDINGS».

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 23/03/2020

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Οι μετοχές της εταιρίας «ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ A.E.» (GRS372003004) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το ποσό €0,02 ανά μετοχή, προερχόμενο από διανομή κερδών προηγουμένων ετών, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,019 ανά μετοχή).

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

Ξεκινάει ο υπολογισμός των κάτωθι 3 νέων Δεικτών:

 • Δείκτης FTSE/ΧΑ Υψηλής Μερισματικής Απόδοσης
 • Δείκτης STHEX Select Plus
 • Δείκτης ATHEX Select

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 20/03/2020

Δεν υφίστανται εταιρικές μεταβολές – χρηματικές διανομές για τις 20/03/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 19/03/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Κατόπιν της απόφασης της εταιρίας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» να προπληρώσει το σύνολο της ονομαστικής αξίας των ομολογιών που έχει εκδώσει, οι ομολογίες της εταιρίας (GRC4191173B0) αφαιρούνται από τα συστήματα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 13/03/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Οι μετοχές της εταιρίας «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (GRS503003014) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με μέγιστο όριο ημερήσιας διακύμανσης της τιμής ±30%.

Λήγει το Έντοκο Γραμμάτιο Ελληνικού Δημοσίου, έκδοσης 15/03/2019 (ετήσιας διάρκειας), με κωδικό ISIN GR0004115417, και διαγράφεται από το Ο.Α.Σ.Η.Σ.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 873/12.03.2020 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας «F.G. EUROPE Α.Ε.» (GRS083003012) αφαιρούνται από τα συστήματα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 873/12.03.2020 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μετοχές της εταιρίας «ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.» (GRS142003003) αφαιρούνται από τα συστήματα διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 10/03/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Kατόπιν απόφασης της Επιτροπής Εισαγωγών & Λειτουργίας Αγορών της 18/02/2020, κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και κατόπιν της άρσης της αναστολής διαπραγμάτευσης, οι μετοχές της εταιρίας «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (GRS503003014) μεταφέρονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Για τις τρεις πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης το ημερήσιο όριο διακύμανσης της τιμής της μετοχής θα είναι ελεύθερο.

ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

Σύμφωνα με την αριθ. 178/17.02.2020 Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, πρόκειται να εκποιηθούν για δεύτερη ημέρα τα ακόλουθα Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου:

 • 40.182 τεμάχια με ISIN GR0128010676
 • 40.182 τεμάχια με ISIN GR0128011682
 • 40.182 τεμάχια με ISIN GR0128012698
 • 40.182 τεμάχια με ISIN GR0128013704
 • 40.182 τεμάχια με ISIN GR0128014710
 • 42.860 τεμάχια με ISIN GR0133006198
 • 42.860 τεμάχια με ISIN GR0133007204
 • 42.860 τεμάχια με ISIN GR0133008210
 • 42.860 τεμάχια με ISIN GR0133009226
 • 42.860 τεμάχια με ISIN GR0133010232
 • 42.860 τεμάχια με ISIN GR0138005716
 • 42.860 τεμάχια με ISIN GR0138006722
 • 42.860 τεμάχια με ISIN GR0138007738
 • 42.860 τεμάχια με ISIN GR0138009759
 • 42.860 τεμάχια με ISIN GR0138010765
 • 42.860 τεμάχια με ISIN GR0138011771
 • 42.860 τεμάχια με ISIN GR0138012787
 • 42.860 τεμάχια με ISIN GR0138013793
 • 42.860 τεμάχια με ISIN GR0138014809

Ως τιμή εκκίνησης για την εκποίηση των ομολόγων ορίζεται η καθαρή ελάχιστη αποδεκτή τιμή ρευστοποίησης ανά ISIN.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 09/03/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Παύει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών του δικαιώματος (ΑΒΕΔ  – GRX489003012) της εταιρίας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.», συμμετοχής στην πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών. Ημερομηνία λήξης άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται η 11/03/2020.

ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

Σύμφωνα με την αριθ. 178/17.02.2020 Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, πρόκειται να εκποιηθούν τα ακόλουθα Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου:

 • 40.182 τεμάχια με ISIN GR0128010676
 • 40.182 τεμάχια με ISIN GR0128011682
 • 40.182 τεμάχια με ISIN GR0128012698
 • 40.182 τεμάχια με ISIN GR0128013704
 • 40.182 τεμάχια με ISIN GR0128014710
 • 42.860 τεμάχια με ISIN GR0133006198
 • 42.860 τεμάχια με ISIN GR0133007204
 • 42.860 τεμάχια με ISIN GR0133008210
 • 42.860 τεμάχια με ISIN GR0133009226
 • 42.860 τεμάχια με ISIN GR0133010232
 • 42.860 τεμάχια με ISIN GR0138005716
 • 42.860 τεμάχια με ISIN GR0138006722
 • 42.860 τεμάχια με ISIN GR0138007738
 • 42.860 τεμάχια με ISIN GR0138009759
 • 42.860 τεμάχια με ISIN GR0138010765
 • 42.860 τεμάχια με ISIN GR0138011771
 • 42.860 τεμάχια με ISIN GR0138012787
 • 42.860 τεμάχια με ISIN GR0138013793
 • 42.860 τεμάχια με ISIN GR0138014809

Ως τιμή εκκίνησης για την εκποίηση των ομολόγων ορίζεται η καθαρή ελάχιστη αποδεκτή τιμή ρευστοποίησης ανά ISIN.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 05/03/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Μετά την ισόποση αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, οι μετοχές της εταιρίας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» (GRS496003005) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τελική ονομαστική αξία μετοχής €0,30 και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,17 ανά μετοχή στους μετόχους της εταιρίας με καταβολή μετρητών.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 04/03/2020

ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με την αριθ. 177/06.02.2020 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, πρόκειται να εκποιηθούν 409 (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (GRS191213008). Η τιμή εκκίνησης για την εκποίηση των μετοχών δεν μπορεί να είναι κατώτερη από την τιμή κλεισίματος της προηγούμενης της ημέρας εκποίησης σε ποσοστό μεγαλύτερο του δύο τοις εκατό (2%).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 28/02/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών αποφάσισε την αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.» (GRS503003014).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 26/02/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών τα 102.847.472 δικαιώματα (ΑΒΕΔ) της  εταιρίας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.» συμμετοχής στην πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών, διαπραγματεύσιμα από 26/02/2020 έως και 06/03/2020, με κωδικό ISIN GRX489003012, ελεύθερο ημερήσιο όριο διακύμανσης και τιμή εκκίνησης δικαιώματος €0,0005. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 26/02/2020 έως και 11/03/2020.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 25/02/2020

ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με την αριθ. 176/03.02.2020 Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, πρόκειται να εκποιηθούν 318.333 (ΚΟ) μετοχές της τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (GRS014003024) για δεύτερη ημέρα. Ως τιμή εκκίνησης για την εκποίηση των μετοχών ορίζεται η τιμή της αμέσως προηγούμενης τιμής κλεισίματος των μετοχών σε απόκλιση κατά ποσοστό μείον τρία τοις εκατό (-3%).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 24/02/2020

ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με την αριθ. 176/03.02.2020 Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, πρόκειται να εκποιηθούν 333.333 (ΚΟ) μετοχές της τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (GRS014003024). Ως τιμή εκκίνησης για την εκποίηση των μετοχών ορίζεται η τιμή της αμέσως προηγούμενης τιμής κλεισίματος των μετοχών σε απόκλιση κατά ποσοστό μείον τρία τοις εκατό (-3%).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 21/02/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Οι μετοχές της εταιρίας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.» (GRS489003004) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, με έκδοση 26.666.665 νέων (ΚO) μετοχών, σε τιμή διάθεσης μετοχής €0,30. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 26/02/2020 έως και 11/03/2020 και η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο Χρηματιστήριο Αθηνών ορίζεται από 26/02/2020 έως και 06/03/2020. Διευκρινίζεται ότι βάσει του άρθρου 2.6.3. του Κανονισμού του Χ.Α. και των αποφάσεων 22 & 26 του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύουν, τα όρια διακύμανσης της τιμής της μετοχής μόνο για τη συνεδρίαση του Χ.Α. της 21/02/2020, ορίζονται ως εξής: +30% στην θεωρητική προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής που προκύπτει λόγω της αύξησης: €0,2600 και -30% στην τιμή κλεισίματος της μετοχής της τελευταίας συνεδρίασης του Χρηματιστήριο Αθηνών (20/02/2020): €0,2500.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 20/02/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 66.666.666 νέες (ΚO) μετοχές της εταιρίας «ΑΒΑΞ Α.Ε.» (GRS213213002) που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 144.321.516 (ΚΟ) μετοχές.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 14/02/2020

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Οι μετοχές της εταιρίας «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε.Τ.Ε.» (GRS387503006) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2019, €0,06 ανά μετοχή, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,057 ανά μετοχή).

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 10/02/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 13.084.373 νέες (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (GRS419003009), οι οποίες προέκυψαν από την άσκηση δικαιώματος επανεπένδυσης έκτακτου μερίσματος, από 2.900 μετόχους συνολικά, με τιμή διάθεσης μετοχής €11,26. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 334.707.816 (ΚΟ) μετοχές.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 07/02/2020

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Οι μετοχές της εταιρίας «ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. Ο.Ε.Ε.» (GRS504003021) είναι διαπραγματεύσιμες στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών χωρίς το ποσό €1,40 ανά μετοχή, προερχόμενο από διανομή κερδών προηγουμένων ετών, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €1,33 ανά μετοχή).


ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 06/02/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Παύει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών του δικαιώματος (ΑΒΑΞΔ  – GRX213003007) της εταιρίας «ΑΒΑΞ Α.Ε.», συμμετοχής στην πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών. Ημερομηνία λήξης άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται η 10/02/2020.


ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 05/02/2020


ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 04/02/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α., τα 2.500.000 τεμάχια Ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου, έκδοσης 04/02/2020, 15-ετούς διάρκειας, σταθερού επιτοκίου 1,875% ετησίως, ονομαστικής αξίας εκάστου €1.000 και κωδικού ISIN GR0128016731.


ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 03/02/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών οι 5.007.000 νέες (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ (GRS501003008), οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της μη εισηγμένης εταιρίας «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΚΙΝΗΤΩΝ». Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανέρχεται σε 14.791.000 (ΚΟ) μετοχές.

Μετά την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, οι μετοχές της εταιρίας «ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε.» (GRS502003007) είναι διαπραγματεύσιμες στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών με νέα ονομαστική αξία  €0,19 (από €0,36) ανά μετοχή.


ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 31/01/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 197.647 νέες (KΟ) μετοχές της εταιρίας «FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (GRS096003009), που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, από 18 στελέχη  της εταιρίας, με τιμή διάθεσης μετοχής €3,2226. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε 52.004.961 (ΚΟ) μετοχές.

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών οι 22.153 νέες (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «FORTHNET Α.Ε που προέκυψαν από την μετατροπή 22.153 ομολογιών, με τιμή μετατροπής €0,30 ανά ομολογία. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών (GRS406003004) ανέρχεται σε 172.599.567 (ΚΟ) μετοχές, ενώ το  νέο σύνολο εισηγμένων ομολογιών (GRC406116ΑF5) διαμορφώνεται σε 171.246.551 ομολογίες, μετατρέψιμες σε  (ΚΟ) μετοχές.


ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 30/01/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. τα 3.314.250 τεμάχια Ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου, έκδοσης 21/01/2020, 30-ετούς διάρκειας, σταθερού επιτοκίου 3,250% ετησίως, ονομαστικής αξίας εκάστου €1.000 και κωδικού ISIN GR0138016820.


ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 27/01/2020

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών τα 77.654.850 δικαιώματα (ΑΒΑΞΔ) της  εταιρίας «ΑΒΑΞ Α.Ε συμμετοχής στην πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών, διαπραγματεύσιμα από 27/01/2020 έως και 05/02/2020, με κωδικό ISIN GRX213003007, ελεύθερο ημερήσιο όριο διακύμανσης και τιμή εκκίνησης δικαιώματος €0,2575. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από 27/01/2020 έως και 10/02/2020.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 8/863/10.01.2020 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και κατόπιν έγκρισης του αιτήματος της εταιρίας «ELTRAK CP LIMITED» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς επί των μετοχών της εταιρίας «ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.» (GRS142003003), παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της τελευταίας εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.


ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ 24/01/2020

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

Οι μετοχές της εταιρίας «JUMBO Α.Ε.E.» (GRS282183003) είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το ποσό €0,22 ανά μετοχή, προερχόμενο από διανομή κερδών προηγουμένων ετών, από το οποίο θα παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (καθαρό ποσό: €0,209 ανά μετοχή).