Δραστηριότητα  Κλάδων   12-03-2021

Κλάδος Όγκος % Αξία % Κεφαλαιοποίηση %
A.Ε.Ε.Α.Π. Επαγγελματικών Χώρων 16.630 0,03 33.201,00 0,02 71.350.363,04 0,13
Έπιπλα 44.900 0,09 16.556,09 0,01 18.207.016,50 0,03
Ύδρευση 58.619 0,12 384.620,39 0,25 877.095.000 1,54
Αεροπορικές Εταιρείες 170.810 0,35 900.664,54 0,59 385.652.340 0,68
Αλλα Οικοδομικά Υλικά 196.024 0,41 134.272,03 0,09 103.054.667 0,18
Αλουμίνιο 20.643 0,04 25.017,16 0,02 39.544.690,82 0,07
Αναψυκτικά 5.521 0,01 150.958,46 0,1 10.163.160.535,71 17,9
Απόσταξη & Οινοπαραγωγή 2.445 0,01 2.994,23 0 22.813.853,84 0,04
Ασφάλειες Ιδιοκτησίας & Ζημιών 14.328 0,03 49.740,02 0,03 65.359.050 0,11
Γενικές Ασφάλειες 11.120 0,02 55.153,72 0,04 136.418.237,92 0,24
Γεωργεία, Αλιεία, Εκτροφή και Φυτείες 17.940 0,04 4.187,50 0 7.958.344,05 0,01
Διαφοροποιημένα Υλικά 0 0 0,00 0 3.554.611,94 0,01
Διαφοροποιημένες Α.Ε.Ε.Α.Π. 501 0 2.916,40 0 2.244.257.037,52 3,95
Διαφοροποιημένες Βιομηχανίες 342.057 0,71 4.543.903,19 2,97 1.906.669.183,69 3,35
Διαφοροποιημένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 630.833 1,31 21.700,03 0,01 36.771.818,94 0,06
Διαφοροποιημένοι Έμποροι 71.591 0,15 307.407,70 0,2 304.894.184,79 0,54
Διαχείριση Κεφαλαίων & Θεματοφύλακες 1.003 0 22.859,20 0,01 9.226.128,00 0,02
Διυλιστήρια & Εμπορία Πετρελαιοειδών 178.385 0,37 2.005.171,10 1,31 1.496.488.294,23 2,63
Είδη Προσωπικής Φροντίδας 25.580 0,05 207.799,76 0,14 693.359.655,60 1,22
Εκδόσεις 0 0 0 0 9.206.028,09 0,02
Εμπορικά Οχήματα & Ανταλλακτικά 3.410 0,01 19.612,75 0,01 41.008.320 0,07
Εμπόριο Ενδυμάτων 0 0 0,00 0 4.454.451,00 0,01
Εμπόριο Προϊόντων Οικιακής Βελτίωσης 1.580 0 530,22 0 6.320.160 0,01
Εναλλακτική Ηλεκτρική Ενέργεια 87.146 0,18 1.111.520,88 0,73 1.462.091.236 2,57
Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο 5.162 0,01 11.487,74 0,01 400.313.032,60 0,7
Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών 112.371 0,23 103.734,65 0,07 104.290.221,00 0,18
Επενδυτικές Υπηρεσίες 133.691 0,28 526.319,38 0,34 235.960.680 0,42
Ηλεκρικά Εξαρτήματα 302.987 0,63 634.958,07 0,42 404.095.697,13 0,71
Ηλεκτρονική Ψυχαγωγία 6.900 0,01 1.602,10 0 23.561.846,80 0,04
Θαλάσσιες Μεταφορές 0 0 0,00 0 2.932.984,25 0,01
Ιατρικός Εξοπλισμός 2.705 0,01 5.408,97 0 8.750.839,68 0,02
Καθετοποιημένες Εταιρ. Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου 40.445 0,08 233.809,64 0,15 1.772.684.073,00 3,12
Καπνός 51 0 16.116 0,01 872.160.000 1,53
Κατασκευές 9.140.028 19 92.242.010,59 60,4 1.529.487.330,34 2,69
Κατασκευή Κατοικιών 33.273 0,07 47.121,40 0,03 57.214.850 0,1
Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα 26.303 0,05 10.749,73 0,01 42.339.045,96 0,07
Λιανικό & Χονδρικό Εμπόριο Τροφίμων 40 0 10,20 0 8.092.305,15 0,01
Λογισμικό 48.987 0,1 166.297,58 0,11 157.695.897,02 0,28
Μεταλλουργία 168.687 0,35 545.600,58 0,36 1.879.080.006 3,31
Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού 7.660.309 15,9 671.943,34 0,44 35.361.241,80 0,06
Ξενοδοχεία & Πανσιόν 400 0 1.840,00 0 455.324.250,00 0,8
Οικιακές Συσκευές 0 0 0 0 1.755.578 0
Ορυχεία 65 0 3.418,40 0 24.653.620,00 0,04
Παιχνίδια 243.280 0,5 3.843.800 2,52 2.157.907.778 3,8
Πλαστικά 30.517 0,06 155.194,56 0,1 698.836.427,58 1,23
Προμηθευτές Βιομηχανίας 9.730 0,02 9.866,23 0,01 85.820.956,17 0,15
Ρούχα και Αξεσουάρ 2 0 12,75 0 24.753.765,00 0,04
Σίδηρος & Χάλυβας 27.806 0,06 24.479,91 0,02 49.235.026 0,09
Συμβατική Ηλεκτρική Ενέργεια 614.750 1,27 2.723.225,72 1,78 2.716.720.000,00 4,78
Συμμετοχές & Ανάπτυξη Ακίνητης Περιουσίας 348.879 0,72 2.248.788,22 1,47 1.485.758.746 2,61
Ταξίδια & Τουρισμός 31.761 0,07 24.718,94 0,02 192.763.668,42 0,34
Τράπεζες 24.807.418 51,4 22.025.291,23 14,4 7.312.232.232,19 12,9
Τρόφιμα 24.477 0,05 81.858,40 0,05 445.848.709,06 0,78
Τσιμέντα 15.582 0,03 226.632,42 0,15 1.198.792.000,72 2,11
Τυχερά Παιχνίδια 729.191 1,51 2.610.898,51 1,71 3.918.198.389,76 6,89
Υγειονομικές Μονάδες 0 0 0,00 0 166.136.188,80 0,29
Υλικά Συσκευασίας 1.075 0 2.370,95 0 136.932.183,22 0,24
Υλικό Υπολογιστών 7.283 0,02 9.770,09 0,01 26.408.266,32 0,05
Υπηρεσίες Ακίνητης Περιουσίας 560 0 3.497,00 0 87.500.000,00 0,15
Υπηρεσίες Ενοικίασης και Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 30.716 0,06 200.460,43 0,13 321.465.900 0,57
Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 91.971 0,19 432.341,44 0,28 489.304.645 0,86
Υπηρεσίες Μαζικής Εκτύπωσης 7.848 0,02 11.339,42 0,01 36.036.090,99 0,06
Υπηρεσίες Μεταφορών 70.733 0,15 1.503.704,35 0,98 817.160.000,00 1,44
Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών 851.795 1,77 10.686.749,40 7 6.148.784.588 10,8
Υπηρεσίες Υγείας 31.321 0,06 51.192,23 0,03 145.282.766,50 0,26
Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις 14.100 0,03 4.969,20 0 3.916.038,72 0,01
Φαρμακευτικά Προϊόντα 2.350 0 1.081,00 0 23.497.273,80 0,04
Ψυχαγωγία 11.410 0,02 3.171 0 39.455.618,37 0,07
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ            
Κλάδος Όγκος % Αξία % Κεφαλαιοποίηση %
Διαχείριση Κεφαλαίων & Θεματοφύλακες 50 0,03 265 0,4 16.427.838 11,31
Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών 20 0,01 49 0,07 8.200.410,00 5,64
Επενδυτικές Υπηρεσίες 0 0 0 0 13.755.630 9,47
Λιανικό & Χονδρικό Εμπόριο Τροφίμων 1.030 0,52 1.630,20 2,48 11.680.000 8,04
Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού 18 0,01 9,64 0,01 5.724.005 3,94
Οχήματα Ανοιχτού τύπου&Διάφορα Επενδυτικά οχήματα 190.458 96,2 21.910,72 33,4 35.360.677 24,3
Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 4.351 2,2 38.897,10 59,3 34.594.561,50 23,8
Υπηρεσίες Υγείας 294 0,15 1.693,05 2,58 4.971.818,00 3,42
Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις 1.860 0,94 1.153,30 1,76 14.568.394,46 10